De pijlers van het geloof

De aanbiddingen die onder geloofsovertuiging valt, ook wel de zuilen van de Imaan (geloofsovertuiging) genoemd.

114th Chapter
Dit is hoofdstuk nr. 112 in de Koran. Het werd geopenbaard toen de polytheïsten de profeet Mohammed vroegen de Heer van de werelden beschrijven.

1. Het geloven in Allah

Het geloven in Allah houdt in dat men gelooft in Eén God zonder deelgenoten in Zijn Heerschappij, Goddelijkheid of zijn Namen en Eigenschappen. Niks is aan Hem gelijk, Hij heeft geen helpers.

En dat Hij De Schepper is van het bestaan en alleen Hij heeft de beschikking in het bestaan er gebeurd niets behalfe met Zijn toesteming. En dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden. Allah zegt:

Zeg: Hij is Allah de Enige. Allah is de enigste van Wie het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is Hem gelijkwaardig». (De Koran 112 -1).

Bewijzen voor het bestaan van Allah de Verhevene

Alle scheppellen op zich zijn duidelijke bewijzen voor het bestaan van Allah de verhevene. Mensen met een gezond verstand en een zuivere natuurlijk aanleg beseffen dit direct. De ontkenners van het bestaan van Allah willen fysiek bewijs wat ze met hun zintuigen kunnen waarnemen.

Hiermee spreken ze zichzelf tegen doordat ze in dingen geloven waarvan slecht de resultaten waarneembaar zijn. Zo geloven ze in zwaartekracht terwijl zwaartekracht op zich niet zichtbaar is, maar doordat alles naar beneden wordt getrokken geloven ze dat er een bepaalde kracht is die ervoor zorgt dat alles naar beneden wordt getrokken. En het zelfde geld voor magneetisme, doordat men ziet dat een magneet ijzer aantrekt hebben ze deze kracht magneetisme genoemd terwijl de kracht zelf onzichtbaar is.

Klopt het dan wanneer we zeggen dat we slechts geloven in dingen die we met zintuigen kunnen waarnemen? Is het ook vanzelfsprekend dat we niet in Allah geloven omdat we Hem niet kunnen zien of vatten met onze zintuigen? Tewijl we daarentegen alle feiten erkenen slechts door het zien van het resultaat, de reactie of de sporen ervan.

Het verzoek om fysieke bewijzen voor het bestaan van God heeft veel mensen weerhouden van de werkelijke weg om Allah te leren kennen en dat is door het denken over Zijn tekens en Zijn schepsels.

Allah de verhevene zegt:

En fir,aun zei: O Haman, bouw voor mij een hoog paleis, hopelijk bereik ik de poorten. De poorten van de hemelen, zodat ik de God van Mousa kan zien. En voorwaar, ik veronderstel dat hij zeker een leugenaar is. En zo werden zijn slechte daden schoonschijnend gemaakt en werd hij afgehouden van de weg. Maar de list van fir›aun kan niet anders dan mislukken. (De Koran: 40- 36).

En dit gedrag is niet beperkt tot een bepaalde tijdperk, maar het is de gewoonte van de voorgaande ontkenners van het bestaan van God door hun onwetendheid.

Allah zegt hierover:

En degene die niet weten, zeiden: Waarom spreekt Allah niet tot ons en waarom komt er geen Teken tot ons? Zo spraken ook degenen die voor hen waren. Hun harten lijken op elkaar. Waarlijk, Wij hebben de Tekenen duidelijk gemaakt aan een overtuigd volk (De Koran 2- 118).

Of hoogmoedigheid is de reden. Allah zegt:

En degenen die niet op de ontmoeting met ons hopen, zeiden: Waren de Engelen maar tot ons neergezonden of zagen wij onze Heer maar! Voorzeker, zij zijn arrogant over zichzelf en ze overtreden met een grote overtreding (De Koran 25- 21)

Of doordat ze onrechtvaardig waren, Allah zegt:

En (gedenkt) toen jullie zeiden: O Mousa, wij zullen jou niet geloven totdat wij Allah duidelijk (in Zijn ware gestalte) zien, waarop de bliksem jullie greep, terwijl jullie toekeken. (De Koran 2- 55).

Onder de bewijzen voor het bestaan van Allah

 • De conclusie van een zuivere natuurlijke aanleg: Een persoon met een correcte en natuurlijke aanleg en goed funcionerende hersenen weet dat iets niet zomaar kan bestaan zonder iets dat voor het bestaan gezorgd heeft, en dat voor elk gebeuren een oorzaak is.
 • De Ayaat van de Koran die ons aansporen om na te kijken naar en te denken over al het bestaan om ons heen, wat allemaal zonder twijfel duidt op het bestaan van de Schepper en Beheerder ervan.
 • Het verbazingwekkende universum met zijn bijzondere creativiteit en planeten en andere hemellichamen, waarvan als sommige afweken van hen weg dan zouden er rampen gebeuren wat alleen God weet, Wie is dan Diegene die alles laat velopen van het begin van haar schepping tot de dag van vandaag volgens een zeer nauwkeurige systeem?

Allah zegt:

Zeg (O Mohammed) Aanschouwt wat er in de hemelen en op de aarde is. Maar de tekenen en de waarschuwingen baten niet voor een volk dat niet gelooft. (De Koran 10- 101).

En de mens zelf als we nadenken over onze lichamen en de bouw ervan en wat Allah ons heeft gegeven aan mogelijkheden.

Allah zegt:

En op de aarde zijn tekenen voor de overtuigden. En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet? (De Koran 51- 20).

En de dieren waarvan de mens profiteert van hun eten, drinken, kleding en het berijden ervan.

Allah zegt:

En voorwaar voor jullie is er in het vee een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is pure melk, gemakkelijk voor de drinkers. En van de vruchten van de dadelpalm en de druivenstuiken maken jullie een bedwelmende drank en een goede voorziening. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat begrijpt. En jouw Heer inspireerde de bij: “Bouw huizen in de bergen en in de bomen en in wat zij (de mensen) bouwen. Eet dan van alle vruchten en volg de wegen die jouw Heer makkelijk maakte.” Er komt uit hun buiken een drank met verschillende kleuren, daarin is genezing voor de mensen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat nadenkt. (De Koran 16- 66).

En al deze planten, bomen en gewassen in haar verschillende vormen en kleuren waarvan mensen eten, drinken, huizen bouwen en als genezing gebruikt.

Allah zegt:

En Hij is degene Die de aarde heeft uitgespreid en daarop stevige bergen en rivieren heeft gemaakt, en van alle soorten vruchten heeft Hij paren gemaakt. Hij doet de nacht de dag bedekken. Voorwaar, daarin zijn Tekenen voor een volk dat nadenkt. En op de aarde zijn streken naast elkaar, en druivenstruiken, en planten en dadelpalmen, sommige met takken, andere met enkelvoudige stammen, begoten met een soort water. Wij doen sommige van hen beter eetbaar maken dan andere. Voorwaar, daarin zijn Tekenen voor een volk dat begrijpt.En alle andere schepsels en wezens in verschillende rassen, vormen en met verschillende kenmerken die voortbewegen over de aarde. (De Koran 13- 3).

Allah zegt:

Hij schiep de hemelen en de aarde, zonder pilaren die jullie kunnen zien, en Hij plaatste op de aarde bergen opdat zij jullie niet zou doen wankelen, en Hij verspreidde daarop allerlei soorten dieren. En Wij zenden water uit de hemel, waarna Wij er allerlei soorten rijke gewassen op doen groeien. Dit is de schepping van Allah. Toont Mij wat degenen Allah hebben geschapen. Maar de onrechtplegers verkeren in duidelijke dwaling (De Koran 31- 10).

En het verbazingwekkende voortplantingssysteem van alle levende wezen wat als garant staat voor de voortzetting van het leven en het evenwicht op het universum.

Allah zegt:

En Allah schiep ieder levend wezen uit water; onder hen zijn er die zich op hun buiken voortbewegen en onder hen zijn die op twee (voeten/ poten) lopen, en onder hen zijn die op vier (poten/benen) lopen. Allah schept wat Hij wil. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken. (De Koran 24- 45).

En de verbazingwekende verdeling van levensbehoeften voor al deze wezens en schepselen.

Allah zegt:

Er is geen levend wezen op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan. En Hij kent de verblijfplaats en bewaarplaats ervan. Alles is vastgelegd in een duidelijk Boek. (De Koran 11- 6).

En wat er zich in dit universum bevind aan schepsels heeft Allah ons slechts voor een deel van hen kennis gegeven.

Allah de Almachtige zegt:

Heilig is Degene Die al de soorten heeft geschapen die de aarde voortbrengt en uit henzelf en van wat zij niet weten. (De Koran 36 -36).

2. Het geloven in de Engelen

Dit houdt in dat men gelooft dat Allah veel engelen heeft waarvan de hoeveel alleen Allah weet. Allah heeft ze geschapen om Hem te aanbidden en Hem te gehoorzamen.

Allah zegt:

Het is de Masih (Jezus) niet te min om een dienaar van Allah te zijn en de nabije Engelen (ook niet) (De Koran 4 - 172).

En deze engelen zijn niet Zijn deelgenoten of Zijn kinderen maar het zijn schepsels die Hij heeft geschapen opdat zij Zijn opdrachten uitvoeren wanneer Hij hen opdraagt.

Allah zegt:

En zij zeiden: De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen. Heilig is Hij! Zij (de engelen) zijn slechts geëerde dienaren. Zij nemen het woord niet vόόr Hem en zij handelen op Zijn bevel (De Koran 21- 26).

3. Het geloven in de Boeken

Holy Quran
De Edele Koran

Het geloven dat Allah uit de hemel boeken naar Zijn boodschapper heeft gezonden om Zijn boodschap aan de mensen over te brengen, opdat zij weten hoe zij Allah moeten aanbidden en om hun levenswijze te ordenen. Een aantal van deze boeken zijn:

 • De Sohof van Ibrahim, dit zijn de heilige geschriften die aan de profeet Ibrahim (Abraham) zijn geopenbaard.
 • De Tawraah (Thora) Dit is het boek welk aan de profeet Moussa (Mozus) geopenbaard was.
 • De Zaboor (Psalmen) Dit is het boek dat geopenbaard is aan de profeet Dawood (David).
 • De Indjeel (De Bijbel) Dit is het boek dat aan de profeet ’isha (Jezus) geopenbaard is.
 • De Koran Dit is het boek dat aan de profeet Mohammed geopenbaard is.

Met de openbaring van De Koran (Het laatste boek) zijn alle voorgaande boeken opgeheven.

4. Het geloven in de profeten

Het geloven dat Allah profeten uit Zijn schepping heeft uitverkozen om Zijn boodschap en geloof over te brengen naar de mensen, zodat de mensen geen excuus hebben tegenover Allah nadat de profeten tot hun gekomen zijn. En het geloven dat ze de beste karakter eigenschappen hebben, en onfeilbaar zijn in hetgeen ze overbrengen. Er zijn vele profeten geweest waarvan alleen Allah de exacte hoeveelheid weet, en zij zijn evenwel mensen uitverkoren om de boodschap te dragen.

Allah zegt:

Door
"En Wij hebben (niemand) voor jou gezonden of ze waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraagt dan bezitters van kennis, indien jullie (het) niet weten.” (De Koran 21 -7).

De eerste profeet was Noach en de laatste profeet is Mohammed.

5. Het geloven in de laatste dag

Het geloven dat dit wereldse leven op een bepaalde dag ophoudt, Allah zegt:

“Alles wat op de aarde is zal vergaan. En het aanzicht van jouw Heer is blijvend, de Bezitter van Majesteit en Eer.” (De Koran 55- 26).

Gevolgd door opstanding en verzameling van alle schepselen om ze te beoordelen en hun daden te vergoeden, Hij zal de gelovigen die de profeten gehoorzaamde belonen met wat ze verdient hebben, en de boosdoeners die ongelovig waren en/of de profeten ongehoorzaam waren vergelden met datgene ze verdient hebben. De verdiende loon zal het eeuwige oneindige leven zijn in de Hemel of in het Hellevuur.

6. Het geloven in voorbeschikking en het lot

Dit houdt in dat men gelooft dat Allah eeuwig alwetend was over alle zaken voordat ze plaatsvonden, waarna Hij ze schiep zoals Hij wist, voorbeschikt had en wou.

Allah zegt:

“En Hij schiep alles en Hij bepaalt alles nauwkeurig” (De Koran 25- 2).

En het resultaat van het geloven in de beschikking nadat men zich inspant:

 • Gemoedsrust en zelftevredenheid, wat geen plaats laat voor treuren over iets wat gebeurd is.
 • Het stimuleert het vergaren van kennis en het verkennen van wat Allah in dit universum heeft verscholen, zoals een ziekte een persoon drijft naar het zoeken van genezing welke Allah voor de mensen heeft geschapen.
 • Het hecht een persoon´s hart aan Allah en hij/zij zal niet bang zijn dat anderen hem/haar iets ongewenst aandoen. Zoals de profeet tegen Ibn ‘Abaas (terwijl hij nog jong was) heeft gezegd:
“ … En weet dat de gehele gemeenschap bij elkaar kwamen om jou ten goede te zijn, dan zullen ze niet in staat zijn om jou ten goede te zijn behalve met iets wat Allah jou voorgeschreven heeft, en als zij bij elkaar komen om jou iets slechts aan te doen dan zullen zijn daartoe niet in staat zijn behalve met datgene Allah jou voorgeschreven heeft, de pennen zijn opgeheven en het inkt op de schriften is opgedroogd.”