Waarom de angst voor de Islam en vijandigheid tegenover de Islam?

Beste lezer, denk je niet na het lezen van dit boek dat het nodig is dat er bepaalde begrippen aangepast dienen te worden over de Islam, vooral bij degene die hun kennis over de Islam nemen van onbetrouwbare bronnen zoals de media.

Als de Islam het volgende is

1) Het geloof van godsdienstvrijheid die oproept naar het aanbidden van een god, en oproept om de verplichtingen na te komen tegenover de mensen.

Allah zegt: En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en west goed voor de ouders en de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de verwante buren en de niet-verwante buren en de goede vrienden en de reiziger en de slaven waar jullie over beschikken. Voorwaar Allah houdt niet van trotse hoogmoedigen. (De Koran: 4 -36).

2) Het geloof van vrede dat onrecht en geweld verwerpt,

Allah zegt: Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen (De Koran: 60 -8).

3) Het geloof van kennis,

Allah zegt: Zeg: Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?» voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond verstand die er lering uit trekken. (De Koran: 39 -9).

4) Het geloof van zuiverheid en reinheid:

Allah zegt: Voorwaar Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen. (De Koran: 2- 222).

5) Het geloof van een goede uitelijke verzorging, de profeet heeft gezegd «Allah is mooi en houdt van schoonheid» Moslim

6) Het geloof van rechtvaardigheid en het goede,

Allah zegt: Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je vermanen. (De Koran: 16 -90).

7) Het geloof van tolerantie en gemak,

Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. (De Koran: 2- 185).

8) Het geloof van barmhartigheid en mededogen, de Profeet heeft gezegd:

De Barmhartige zal barmhartig zijn tegen de barmhartigen, wees genadevol tegen degenen op de aarde dan zal degene in de hemel (Allah) genadevol met jullie zijn (Overgeleverd door: Thirmidi).

9) Het geloof van vriendelijkheid en zachtmoedigheid, de Profeet heeft gezegd:

Voorwaar, wanneer zachtmoedigheid zich ergens in bevindt is datgeen mooi, en wanneer het eruit gehaald wordt, wordt hetgeen lelijk (Overgeleverd door: Moslim).

10) Het geloof dat oproept naar nobele karaktereigenschappen, de Profeet heeft gezegd:

Ik ben gezonden om de nobele karaktereigenschappen te voltooien (Overgeleverd door: Al-Hakim).

11) Het geloof van vrijgevigheid en gulheid, de Profeet heeft gezegd:

De vrijgevige is dichtbij Allah, dichtbij het paradijs, dichtbij de mensen, ver weg van het hellevuur, en de gierigaard is ver weg van Allah,ver weg van het paradijs, ver weg van de mensen, dichtbij het hellevuur, en voorwaar een onwetende genereus is geliefder bij Allah dan een gierigaard die veelvuldig Allah aanbid (Overgeleverd door: Thirmidi).

12) Het geloof dat aanspoort om te houden van het goede voor alle mensen, de Profeet heeft gezegd :

De geliefdste mensen bij Allah zijn degene die het meeste betekenen voor de mensen (Overgeleverd door: Al-Mujam al-sakhier).

13) Het geloof van gelijkheid van alle mensen, het enige onderscheid wordt gemaakt door vroomheid, de Profeet heeft gezegd :

De mensen zijn gelijk zoals de tanden van een kam gelijk zijn, een arabier zal niet beter zijn dan een niet arabier niet-Arabier behalve met vroomheid

14) Het geloof van absolute rechtvaardigheid, zelfs tegenover de vijanden,

Allah zegt: En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te wezen. Wees rechtvaardig, dat is het dichtst bij godvrezendheid (De Koran: 5- 8).

15) Het geloof van vrijheid in geloofsovertuiging,

Allah zegt: Er is geen dwang in de godsdienst. (De Koran: 2- 256).

16) Het geloof die aanspoort om samen te werken aan het goede,

Allah zegt: Maar steunt elkaar bij het goede en vroomheid, en steunt elkaar niet bij zonde en overtreding (De Koran: 5 -2).

17) Het geloof van iedereen, omdat de Islam een boodschap is aan iedereen, en niet is weggelegd voor een bepaald volk,

Allah zegt: En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als verkondiger van verheugende tijdingen en als waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet (De Koran 34 -28).

18) Het geloof van vergeving van zonden en fouten,

Allah zegt: zeg: O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmharmhartige. (De Koran: 39 -53).

Beste lezer, ben je het niet met mij eens dat een geloof met deze uitgangspunten, en waarnaar het toe oproept het verdient om gevolgt te worden, en dat het verspreiden ervan gemakkelijk gemaakt dient te worden? Of ten minste dat men zich er niet vijandig tegenover opstelt, en mensen er niet van weerhouden worden dit geloof te volgen?