Vynikající vlastnosti a jedinečnost islámu?

Muslims Islam Mosque Prayer

Protože islám je posledním náboženstvím, má vynikající a výjimečné vlastnosti, díky kterým je vhodný pro všechny doby a všechna místa:

Je posledním náboženstvím, které bylo lidem zjeveno.

Islám uznává předchozí Boží zjevení. Oproti tomu židé neuznávají Ježíše a křesťané neuznávají Muhammada, zatímco muslimové uznávají Mojžíše i Ježíše, nechť jim Alláh žehná.

V islámu se lidé obracejí na svého Pána ve všech záležitostech a za všech okolností.

Islám je jediným náboženstvím, které nebylo pokřiveno a změněno. Harry G. Dorman řekl:

[Korán] je doslovné Boží zjevení, diktované Muhammadovi Gabrielem, dokonalé v každém písmenu. Je trvajícím zázrakem, který svědčí pro sebe a pro Muhammada, Božího proroka. Jeho zázračnost spočívá zčásti ve stylu, který je tak dokonalý a vznešený, že ani lidé ani džinové nedokázali vytvořit byť jedinou kapitolu, která by snesla srovnání s jeho nejkratší kapitolou. Jeho zázračnost je zčásti také v jeho učení, proroctvích o budoucnosti a neuvěřitelně přesných informacích, které negramotný Muhammad nemohl sám získat(34).

Islám je náboženstvím, které pokrývá jak materiální, tak duchovní stránky života. Nevynechává ani drobné detaily v muslimově životě. Abdurrahmán, syn Zajda, řekl, že Salman byl dotázán:

Váš prorok vás naučil vše, i jak vyměšovat?“ Salman odpověděl: “Samozřejmě, zakázal nám vyměšovat čelem ve směru qibly, očišťovat se pravdou rukou, použít méně než tři kameny, či používat kosti nebo trus (k očištění) (Muslim).

W. Thomas Arnold řekl:

“Smysl pro spravedlnost je jedním z nejúžasnějších ideálů v islámu, protože jak jsem četl Korán, vidím v těchto dynamických životních zásadách ne mystiku, ale praktickou etiku pro každodenní život, která je vhodná pro celý svět.“

Islám rovnovážně uspokojuje tělesné i duchovní potřeby. Odmítá, aby jeden aspekt získal vrch nad druhým.

Princ Charles řekl: Islám nás dnes může naučit chápání světa a způsob života, které křesťanství ke své škodě ztratilo. Islám odmítá oddělovat člověka a přírodu, náboženství a vědu, mysl a hmotu.“

Islám není v konfliktu s lidským intelektem a přirozeností.

Islám je náboženstvím pro celé lidstvo bez ohledu na jejich vzdělání, dobu a místo, na rozdíl od předcházejících náboženství, která byla seslána určitým národům na určitou dobu. Například pokud chce někdo být židem, musí se jako žid narodit. Ježíš řekl o křesťanství: “Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ (Matouš 15:24)
Tento Korán napsaný tekutým zlatem na papyru ukazuje péči, jakou muslimové věnují uchování Koránu
Tento Korán napsaný tekutým zlatem na papyru ukazuje péči, jakou muslimové věnují uchování Koránu.

Jedním z důkazů, že islám je univerzálním náboženstvím, které je vhodné pro všechny lidi a všechny doby, je Boží slovo:

A vyslali jsme tě k lidem všem jen jako hlasatele zvěsti radostné a jako varovatele, avšak většina lidí to neví (34:28).

V těchto verších Bůh přikazuje Svému prorokovi, aby otevřeně vyzýval k islámu. On tedy vyzýval svůj lid, aby uctíval jen Boha a odvrhl všechna falešná božstva. Jeho lidé mu ubližovali, avšak on zůstal vytrvalý a milosrdný. Posílal dopisy králům své doby a vyzýval je k přijetí islámu. Mezi těmi, komu napsal, byli římský císař, perský král a etiopský král. Kdyby poselství proroka Muhammada nebylo univerzální, nevyzýval by vládce různých říší v okolí Arábie k přijetí islámu.

Toto mohlo vést k boji na více frontách proti početným a dobře vyzbrojeným protivníkům. Proč by něco takového riskoval, kdyby se nejednalo o Boží poselství, které mu bylo nařízeno předat celému lidstvu?

Boží posel řekl:

“Tato záležitost [tj. islámské náboženství] se stane zjevnou jako noc a den. Každý člověk ve městě či v poušti se o tomto náboženství dozví skrze moc a ponížení. Moc, kterou je poctěno, a ponížení, kterým Bůh ponižuje nevíru“ (Ahmed).
Letter To the Negus, King of Abyssinia

Jak se stát muslimem

Překlad: Od Muhammada, posla Alláhova, pro Neguse, etiopského krále. Mír s tím, kdo následuje vedení. Jsem vděčný Alláhovi, není božstva kromě Něho, a dosvědčuji, že Ježíš, syn Mariin, nebyl než duchem, kterého On stvořil a Jeho slovem („Budiž“ a on byl), které vložil na Marii, pannu, dobrou, čistou, a tak počala Ježíše. Alláh ho stvořil tak jako Adama Svou rukou. Vyzývám vás k uctívání pouze Alláha a nepřidružujte k Němu žádného společníka, (vyzývám vás,) abyste Ho poslouchali, následovali mě a věřili v to, co mi bylo zjeveno, neboť jsem Alláhovým poslem. Vyzývám vás i vaše muže k Alláhovi, nejvyššímu. Dosvědčuji, že jsem předal své poselství. Vyzývám vás, abyste naslouchali a přijali mé rady. Mír s tím, kdo následuje pravé vedení.
Letter To Heraclius the Emperor of Rome
TPřeklad: Začínám jménem Alláha, milosrdného, slitovného. Od Muhammada ibn Abdulláha, posla Božího, Herakleiovi, císaři římskému. Mír s tím, kdo následuje vedení. Vyzývám vás k islámu. Přijměte islám a budete v bezpečí. Bůh vám dá vaši odměnu dvojnásobně. Pokud Boží poselství nevyslyšíte, ponesete hřích všech svých následovníků. (Rci: „Vlastníci Písma! Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás a shodněme se, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu a nebudeme k Němu nic přidružovat a že si nebudeme brát jeden druhého za Pána místo Boha!“ Obrátí-li se však zády, pak jim řekněte: „Dosvědčte, že my jsme do vůle Boží odevzdáni!“) (3:64).
Herakleios byl císařem byzantské říše (610 – 641), který dobyl Sýrii, Palestinu a Egypt, dříve ovládané Persií (613 – 628).
Letter To Moqoqas the Ruler of the Christians in Egypt
Překlad: Začínám jménem Alláha, milosrdného, slitovného. Od Muhammada ibn Abdulláha, posla Božího, Moqoqasovi, vládci křesťanů v Egyptě. Mír s tím, kdo následuje vedení. Vyzývám vás k islámu. Přijměte islám a budete v bezpečí. Bůh vám dá vaši odměnu dvojnásobně. Pokud Boží poselství nevyslyšíte, ponesete hřích všech svých následovníků. (Rci: „Vlastníci Písma! Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás a shodněme se, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu a nebudeme k Němu nic přidružovat a že si nebudeme brát jeden druhého za Pána místo Boha!“ Obrátíli se však zády, pak jim řekněte: „Dosvědčte, že my jsme do vůle Boží odevzdáni!“) (3:64)