Co je to islám?

Islám znamená podřídit se Alláhovi v Jeho jedinosti (tzn. monoteismus), být Mu poslušný a nepřidružovat k Němu žádné společníky, rivaly či prostředníky. Je to tolerantní a jednoduché náboženství.

Alláh (znamená „sláva Jemu“.) říká:

Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné (2:185).

Islám je náboženství, které člověku přináší duchovní uspokojení a mír v srdci.

Alláh říká:

A ty, kdož uvěřili a jichž srdce se uklidňují při vzpomínce na Boha - jak jinak, než vzpomínkou na Boha se mohou srdce uklidnit? (13:28).

Islám je náboženstvím milosrdenství a soucitu. Alláhův posel (znamená „mír a požehnání s ním“.) řekl:

Nejmilosrdnější prokazuje milosrdenství těm, kdo jsou milosrdní. Buďte milosrdní k těm, kdo jsou na zemi, a dostane se vám milosrdenství od Toho, kdo je na nebesích (Tirmidhí)( Všechna jména uvedená za výroky proroka Muhammada jsou jména učenců, kteří jeho výroky sbírali od jeho společníků a uspořádali je do sbírek.).

Islám je náboženstvím lásky a prokazování dobra ostatním. Alláhův posel řekl:

Nejmilovanější lidé u Alláha jsou ti, kdo jsou nejprospěšnější ostatním. (Tabaráni).

Islám je náboženství, ve kterém není nic matoucího či víceznačného. Alláh řekl:

A vyslali jsme před tebou jen muže, jimž dali jsme vnuknutí – a zeptejte se lidí, jimž dostalo se připomenutí, nevíte-li! (16:43).

Islám je náboženstvím pro všechny, protože jeho poselství směřuje k celému lidstvu, ne jen k určité rase či národu. Alláh říká:

A vyslali jsme tě k lidem všem jen jako hlasatele zvěsti radostné a jako varovatele, avšak většina lidí to neví (34:28).

Dveře „Kaaby“. Jsou z ryzího zlata jako výraz úcty ke Kaabě. Otevírají se pouze jednou za rok při čistění před poutí a při výměně ozdobného brokátu (“kiswa”).

Islám je náboženstvím, které maže všechny předešlé hříchy. Prorok řekl:

Islám maže vše (hříchy) spáchané před ním» (Muslim).

Islám je úplné a dokonalé náboženství, kterým byla nahrazena všechna ostatní zjevení, a je konečným náboženstvím. Alláh (sláva Jemu) říká:

Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství» (5:3).

Uctívání Boha v islámu tvoří celá řada úkonů, z nichž některé jsou slovní či fyzické, zatímco další se týkají přímo přesvědčení.

Tyto skutky uctívání hrají důležitou úlohu při kultivaci chování, očišťování duše, zlepšování člověka jako takového a udržování zdravé a jednotné muslimské společnosti.

Co říkají o islámu?

W. Montgomery Watt: ve své knize Co je islám? řekl:

Předpojatost je pouze jednou z obtíží, na které narazí evropský či americký student islámu. Jakmile začne popisovat islám jako «koránské náboženství či aktuálně náboženství čtyř set miliónů muslimů, zavádí neodpovídající kategorii, kategorii „náboženství“.
Protože co dnes pro západního člověka znamená „náboženství“? V nejlepším případě to pro běžného člověka znamená způsob, jak každou neděli strávit nějakou tu hodinu při obřadech, které mu poskytují určitou oporu a dodávají sílu čelit problémům každodenního života, a které ho nabádají, aby se choval hezky k ostatním lidem a nepřekračoval určené hranice v sexuální oblasti; dalších oblastí jako obchod, ekonomie, politika či pracovní vztahy se netýká vůbec nebo jen minimálně. V horším případě u zámožnějších jedinců vede k samolibosti a povýšenosti.
Evropan může na náboženství dokonce nahlížet jako na opium, které vykořisťovatelé prostého lidu vytvořili, aby ho udrželi v poddanství. Jak odlišný význam má pro muslimy verš 3:19: Náboženstvím jediným u Boha jest věru islám. Výraz přeložený jako „náboženství“ je „dín“, který v arabštině běžně označuje celý způsob života.
Není to soukromou záležitostí jedinců, která by nepřesáhla povrchní oblast jejich života, ale něco, co je soukromé i veřejné, něco, co uvědoměle prostupuje celou strukturou společnosti. Pojí v sobě teologické dogma, způsoby uctívání, politickou teorii a také podrobný kodex chování, dokonce včetně záležitostí, které by Evropan označil za otázky hygieny či etikety.