Studna Zamzam

Studna Zamzam
Studna se nachází 21 metrů od Kaaby. Je ručně vyhloubená a asi 30 metrů hluboká, s vnitřním průměrem od 1,08 do 2,66 m.

Abrahám vzal Hagar a jejího syna Izmaela na místo poblíž Kaaby a zanechal je pod stromem na místě Zamzamu. Tehdy Mekka nebyla obydlená, Abrahám je tam přesto usadil a nechal jim tam datle a malý vak s vodou. Poté se vydal zpět k domovu. Izmaelova matka ho následovala a říkala:

Abraháme! Kam jdeš? Není tu nikdo, z jehož společnosti bychom se mohli těšit, ani nic, co by nás potěšilo.

Mnohokrát to opakovala, ale on se na ni ani neotočil. Poté se ho zeptala: Nařídil ti to Alláh? On odvětil: Ano. Ona řekla: V tom případě nás On nezanedbá. Abrahám pokračoval a když došel ke kopci, kde ho nemohli vidět, otočil se ke Kaabě a vzýval Alláha slovy:

Pane můj, usadil jsem část potomstva svého v údolí bez polí obilných poblíže chrámu Tvého posvátného, Pane náš, aby zde modlitbu konali. Učiň, aby srdce lidí se k nim přiblížila, a uštědři jim plody co obživu– snad budou vděční! (14:37).

Hagar kojila Izmaela a pila z vody, kterou měla. Když voda došla, ona i její syn dostali žízeň a ona sledovala své dítě, jak se trápí a pláče. Běžela tedy na nejbližší kopec, kterým byl pahorek As-Safá, ze kterého se pozorně rozhlížela v naději, že někoho spatří, ale nikoho neviděla. Poté sestoupila a když došla do údolí, vykasala si šaty a běžela údolím jako někdo, na koho dolehla tíseň, dokud nedoběhla na pahorek Al- Marwa. Rozhlížela se a doufala, že někoho uvidí, ale bez úspěchu. Toto se opakovalo sedmkrát.

Ibn Abbás řekl:

Prorok řekl: Toto je počátek tradice sa›í (chůze a běh) mezi pahorky As- Safá a Al-Marwa. Když došla na Al-Marwa [naposledy], uslyšela hlas. To ji uklidnilo a ona pozorně poslouchala. Uslyšela hlas znovu a řekla: „Hej! Nechal jsi mě slyšet tvůj hlas, můžeš mi něčím pomoci?“ A hle! Uviděla na místě Zamzam anděla, jak klepe křídlem do země, dokud z toho místa nevytryskla voda. Hagar rychle vodu ohradila a naplnila si vak.“ Prorok dodal: „Nechť je Alláh milosrdný k Izmaelově matce! Kdyby nechala Zamzam téct, aniž by do něj zasahovala a aniž by si z něj nabírala vodu k naplnění svého vaku, Zamzam by byl tokem tekoucím po zemském povrchu (Buchárí).