Abrahámovo místo

Abrahámovo místo
Abrahámovo místo - Jedním ze zázraků proroka Abraháma bylo, že kámen, na kterém při stavění Kaaby stál, změkl a zabořily se mu do něj nohy. Otisk Abrahámových nohou můžeme na tomto kameni vidět dodnes.

Prorok Muhammad řekl:

Abrahámovo místo je kámen, na kterém Abrahám stál, když stavěl Kaabu. Jeho syn Izmael mu při stavbě pomáhal podáváním kamenů.

Během stavění se nohy proroka Abraháma (*) otiskly do kamene, na kterém stál. Prorok Abrahám a jeho syn Izmael společně vzývali Alláha:

Pane náš, přijmi jej od nás, vždyť Tys věru slyšící, vševědoucí!

Otisky Abrahámových nohou jsou dodnes viditelné, v současné době se nad tímto kámenem klene kupole. Bůh přikazuje věřícím modlitbu za tímto místem těmito slovy:

Učiňte si místo Abrahamovo modlitebnou!” A uložili jsme Abrahamovi a Ismaelovi v úmluvě, aby udržovali chrám Můj v čistotě pro ty, kdož obcházení konají, kdož se u něho zdržují a kdož se sklánějí a na tvář padají (2:125).