Oslavy muslimských svátků

New Year Greeting
Toto je arabský výraz, který je přáním dobrého v tomto roce i následujících letech. Je napsán v kaligrafickém stylu tagra, který používali otomanští sultáni v období islámského chalifátu jako pečeť.

Muslimové během roku slaví dva svátky: Íd al-fitr, který se slaví na konci měsíce ramadánu a značí konec postního období. Druhý svátek se jmenuje Íd al-adhá, protože se muslimové snaží přiblížit Alláhovi porážením obětních zvířat v souladu se sunnou svého otce Abraháma. Abrahám měl sen, že obětoval svého syna Izmaela a sny proroků jsou pravdivé. Když se svého syna chystal obětovat, Alláh řekl:

A oznámili jsme mu radostnou zvěst o chlapci povahy mírné. A když dospěl do věku, kdy s otcem se mohl podílet na úsilí, řekl Abraham: Synáčku, viděl jsem ve snu, že tě mám obětovat; uvaž a řekni, jaké mínění máš? I odvětil: „Otče můj, učiň, co ti bylo poručeno; a bude-li Bůh chtít, mne věru neochvějným shledáš.“ A když se oba do vůle Boží odevzdali a on položil ho čelem k zemi, zvolali jsme naň: Abrahame, věru jsi již prokázal, že vidění jsi za pravdu měl – a takto ty, kdož dobré činí, odměňujeme (37:101 - 105).