Pilíře víry

Pilíře víry (ímán) jsou součástí vyznání a jsou následující:

114th Chapter
Toto je 114. kapitola Koránu. Byla zjevena, když modláři žádali proroka Muhammada, aby jim popsal Pána všech světů.

1. Víra v Alláha

Víra v Alláha zahrnuje víru v Jeho existenci a že On je jediný, kdo je hoden uctívání, že nemá partnery, sobě rovné či rivaly ve Svém panství, (rabúbija(4), (alúhija)(5), a v Jeho překrásná jména a atributy(6). On je stvořitelem této existence, jejím vlastníkem a tím, kdo přináší řešení ve všech záležitostech. Stane se jen to, co si On přeje, a On je jediný, kdo je hoden uctívání.

Alláh říká:

Rci: On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven (112:1 - 4).

2. Víra v Alláhovy anděly

To znamená věřit v existenci andělů. Nikdo nezná jejich přesný počet kromě Něho (Alláha), který je stvořil, aby Ho uctívali.

Alláh říká:

Ani Mesiáš, ani andělé přiblížení neopovrhují tím, aby byli služebníky Božími (4:172).

Andělé s Alláhem nesdílejí žádné Jeho specifické vlastnosti, ani nejsou Jeho dětmi. Alláh je stvořil, aby vykonávali určité úkoly.

Alláh říká:

Hovoří: Milosrdný si vzal děti! Sláva Mu! Ba nikoliv, to [andělé, Ježíš atd.] služebníci jsou jen Jeho ctihodní, kteří se dříve než On promluvit neodvažují a jen podle rozkazu Jeho jednají (21:26 - 27).

3. Víra v Alláhovy knihy

Holy Quran
Vznešený Korán

To znamená věřit, že Alláh (sláva Jemu) zjevil Svým poslům Boží knihy, aby je předali lidstvu. Tyto knihy v době svého zjevení obsahovaly jen pravdu. Všechny tyto knihy lidem sdělovaly Alláhovu jedinost a že On je stvořitelem a vlastníkem a že Jemu náleží nejkrásnější jména a atributy. Některé z těchto knih jsou:

  • Abrahámova písma (suhuf): Suhuf je svaté písmo zjevené proroku Abrahámovi.
  • Tóra: Tóra je svaté písmo zjevené proroku Mojžíšovi .
  • Žaltář (zabúr): Zabúr je svaté písmo zjevené proroku Davidovi .
  • Evangelium (indžíl): Indžíl je svaté písmo zjevené proroku Ježíšovi .
  • Vznešený Korán: Je nutné věřit, že Korán je Alláhovým Slovem, které anděl Gabriel přinesl Muhammadovi, a že je poslední Boží knihou, která nahrazuje všechny předcházející knihy.

4. Víra v Alláhovy posly

To znamená věřit, že Alláh si za posly zvolil nejlepší z lidí, které vyslal za Svým stvořením, aby mu předali určené zákony, uctívali a poslouchali Ho a ustavili Jeho náboženství a jedinost (tawhíd). Alláh nařídil Svým poslům, aby lidem předali poselství, a tedy po vyslání poslů neměli proti Bohu žádný důkaz.

Alláh říká:

Door
A poslali jsme před tebou pouze muže, jimž vnuknutí jsme dali. Zeptejte se tedy lidí, jimž dostalo se připomenutí, nevíte-li! (21:7).

Prvním poslem byl Noe ÷ a posledním byl Muhammad .

5. Víra v konec světa

To znamená věřit, že život na tomto světě jednou skončí. Alláh říká:

Všichni, kdož na zemi jsou, dočkají se konce svého a zůstane jen tvář Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného (55:26 - 27).

Poté Alláh vzkřísí všechno stvoření, bude je soudit a odmění věčným životem v ráji (džanna) ty, kdo uspějí díky svým dobrým skutkům, víře (v Alláha) a následování svých proroků a poslů.

6. Víra v předurčení «qadá›» a «qadar»

To znamená věřit, že Alláh o všem věděl dřív, než to vzniklo, a také ví, co se se vším stane v budoucnu. Poté vše uvedl v život v souladu se Svým věděním a předurčením.

Alláh říká:

On [Alláh] všechny věci stvořil a každé její osud určil (25:2).

Víra v předurčení není v rozporu s tím, že k dosažení čehokoliv je třeba se snažit a vyvíjet úsilí. Víra v Boží předurčení vede k následujícímu:

  • Výsledkem víry v předurčení (qadá› a qadar) je čisté svědomí a mír v srdci. Nezbývá žádný prostor pro pocity smutku, pokud se něco stane, či naopak nestane.
  • Motivuje lidi k hledání vědění a zkoumání toho, co Alláh v tomto vesmíru stvořil. Strasti jako jsou nemoci vedou lidi k hledání léků a k tomu dochází zkoumáním léčebných zdrojů, které na tomto světě stvořil nejvyšší Alláh.
  • Zvyšuje spoléhání se na Alláha a odstraňuje strach ze stvoření. Ibn ‹Abbás řekl: Alláhův posel mi jednoho dne řekl:
Chlapče, naučím tě pár slov: Ochraňuj Alláhova přikázání a On ochrání tebe. Ochraňuj Alláhova přikázání a najdeš Ho před sebou. Když žádáš, žádej Alláha, a když hledáš pomoc, pak ji hledej u Alláha a věz, že kdyby se celý svět spojil, aby ti pomohl, nikdy by ti nebyli schopni pomoci vyjma něčeho, co pro tebe Alláh už předurčil. A kdyby se celý svět spojil, aby ti v něčem uškodil, nebyli by ti schopni uškodit vyjma něčeho, co pro tebe Alláh už předurčil. Pera se zdvihla a svitky uschly (Tirmidhí).