Korán a stádia lidského embryonálního vývoje

Alláh o stádiích, kterými prochází lidský plod, říká následující:

A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili. Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou stvořili a z hmoty přilnavé jsme kousek masa učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A potom jsme mu v druhém stvoření vzniknout dali. Požehnán buď Bůh, nejlepší ze stvořitelů! Posléze pak vskutku zemřete a pak v den zmrtvýchvstání vzkříšeni budete (23:12 - 16).
Počátek lidského vývojePočátek lidského vývoje

Člověk prochází těmito fázemi:

  • Vybraná hlína: Adam, otec lidstva, byl stvořen z hlíny. Tento verš je v rozporu s evoluční teorií, která není vědecky dokázána. Z toho vyplývá, že lidé jsou odlišným stvořením a nevyvinuli se z jiných druhů.
  • Smíšené sperma: v tomto stádiu se mužské a ženské výměšky smísí v děloze a poté se vajíčko buď oplodní, nebo z Alláhovy vůle odejde neoplodněno. Pokud k oplodnění vajíčka došlo, začínají první fáze stvoření.
Nákres představuje oplodnění
Nákres představuje oplodnění. Tento proces začíná, když se spermie dostane k cytoplazmatické membráně sekundárního oocytu a končí splynutím ženských a mužských chromozomů při metafázi prvního mitotického dělení zygoty. Sekundární oocyt obklopuje několik spermií, z nichž dvě pronikly do korony radiaty. (Převzato z Dr. Keith Moore: „The Developing Human“ (Vývoj člověka), str. 34, 7. vydání.)

Alláh říká:

Věru jsme člověka stvořili z kapky semene, ze směsí, zkoušejíce jej. A slyšícím a vidoucím jsme jej učinili (76:2).

Pokud spermie vajíčko neoplodní, budou z dělohy vyloučeny spolu s ním. Avšak když k oplodnění dojde, vznikne zygota, která se přichytí k děložní stěně ve formě blastuly a z Alláhovy vůle pokročí do stádia alaqa, tj. pijavici podobného, zavěšeného útvaru.

Alláh říká:

Lidé, jste-li na pochybách ohledně zmrtvýchvstání, vzpomeňte si, že stvořili jsme vás nejdřív z prachu, pak z kapky semene, pak z kapky přilnavé, pak z kousku masa ztvárněného či beztvarého – abychom vám to objasnili. A umísťujeme do lůna to, co chceme, až do lhůty stanovené, potom vás z něho vyvedeme jako kojence, až posléze dosáhnete dospělosti své. A některý z vás je povolán k Pánu dříve a některý z vás je vržen do věku sešlosti, takže neví nic z toho, co dříve již věděl. A vidíš zemi neplodnou, však když na ni sešleme vodu, pohne se a vzedme a dá vyrůst různým druhům rostlin nádherných (22:5).
g-fertilization-2.jpg

Krevní sraženina/přilnavá kapka: tento název vystihuje toto stádium, protože zárodek přilne k děloze a podobně jako pijavice získává výživu z krve.

Lateral view of an embryo (24 to 25 days). B. Drawings illustrating the similarities between a leech and a human embryo at the ‘Alaqah’ stage. (Taken from Dr.)Keith Moore, The Developing Human, pg. 71 – 7th edition

Boční pohled na embryo (staré 24 až 25 dní). Obrázek B ukazuje podobnost mezi pijavicí a lidským embryem ve stádiu „alaqa“. (Převzato z Dr. Keith Moore: „The Developing Human“ (Vývoj člověka), str. 71, 7. vydání).

Diagram of the primordial cardiovascular system in an embryo of about 21 days, viewed from the left side. Observe the transitory stage of paired symmetrical vessels. (Keith Moore). Each heart tube continues dorsally into a dorsal aorta that passes caudally. The external appearance of the embryo and its sacs is similar to that of a blood clot, due to the presence of relatively large amounts of blood present in the embryo.

Nákres primitivního kardiovaskulárního systému embrya starého zhruba 21 dní (pohled zleva). Povšimněte si přechodného stádia párových symetrických cév (Keith Moore). Obě srdeční trubice pokračují dorzálně do dorzální aorty, která probíhá kaudálně. Zvnějšku se embryo se svými obaly podobá krevní sraženině kvůli relativně velkému množství krve.

Section of an implanted embryo (about 21 days). In this diagram we can see the suspension of an embryo during the ‘Alaqah’ stage in the womb of the mother.

Řez zahnízděným embryem (stáří přibližně 21 dnů). Na tomto obrázku můžeme vidět zavěšení embrya v děloze matky během fáze „alaqa“.

Sežvýkaná hmota: v tomto stádiu se embryo podobá sežvýkané hmotě.

Macrophotograph of a stage 13, 4 1/2 week human em-bryo. (Keith Moore) Actual size 4.5 mm
Makrosnímek lidského embrya starého čtyři a půl týdne (Keith Moore). Skutečná velikost 4,5 mm.
Figure: Look at the similarities between a piece of chewed gum and an actual photo of an embryo. How is it possible that an unlettered man give such explicit details on the embryo? Indeed it is but a revelation from God!

Embryo se v této fázi podobá sežvýkané hmotě, protože se somity na zadní straně embrya trochu podobají otiskům zubů v sežvýkané hmotě.

Povšimněte si podobnosti mezi žvýkačkou a fotografií embrya. Jak je možné, že neučený člověk znal takové podrobnosti o embryu? To může být pouze zjevení pocházející od Boha.

Utvoření kostí.

Obalení kostí masem.

Vývoj embrya do odlišné podoby, ve které dochází k vyrovnání těla a kdy je do něho vdechnut život.

Lidské embryo v trojnásobné temnotě prochází mnoha stádii, jak říká Alláh :

Vás pak stvořil z bytosti jediné, z níž potom udělal družku její. A seslal vám z dobytčat osm v párech. On tvoří vás v lůnech matek vašich jedním stvořením za druhým, v temnotě trojnásobné. Takový je Bůh, Pán váš, a Jemu náleží panství; není božstva kromě Něho. Jak se jen můžete tak odvracet? (39:6).

Tento verš říká, že embryo je kryto třemi obaly, které jsou v tomto verši nazvány „temnotou“. Těmito obaly nemůže proniknout voda, vzduch, světlo ani teplo a nelze je ani vidět pouhým okem.

Dr. Maurice Bucaille(21) řekl:

Moderní vykladači Koránu v tomto verši vidí tři anatomické vrstvy, které chrání plod během vývoje: břišní stěnu, dělohu a okolí zárodku (placenta, plodové obaly a plodová voda)»(22).
Drawing of a sagittal section of a gravid uterus at 4 weeks showing the relation of the fetal membranes to each other and to the deciduas and embryo.Předozadní řez gravidní dělohou ve čtvrtém týdnu těhotenství ukazující vzájemný vztah plodových obalů. Dále jsou zobrazena decidua a embryo.

Embryo je v děloze také v bezpečí. Alláh říká:

Což jsme vás nestvořili z tekutiny nicotné, již vložili jsme na místo bezpečné až do doby předem určené? (77:20 - 23).

Dr. Gary Miller(23) uvádí: Novinář položil profesoru Keithu Moorovi(24) následující otázku

“Nemyslíte si, že Arabové mohli vědět o záležitostech, jako je popis embrya, jeho vzhled a jak se mění a roste? Možná nebyli vědci, ale mohli provádět nějaké jednoduché pitvy – třeba řezali těla a tyto věci zkoumali„.

Profesor ho (tj. onoho novináře) okamžitě upozornil, že mu uchází jedna zásadní skutečnost. Všechny snímky embrya, které byly promítány a byly součástí filmu, byly pořízeny mikroskopem. Řekl:

“Je úplně jedno, jestli se někdo před čtrnácti stoletími snažil objevit embryologii, protože to prostě nemohl vidět!„.

Veškeré koránské popisy embrya se týkají stádií, ve kterých je ještě tak malé, že ho nelze vidět pouhým okem; je tedy zapotřebí mikroskopu. Protože tento přístroj existuje jen něco přes dvě stě let, dr. Moore se k tomu ironicky vyjádřil:

“Možná někdo před čtrnácti stoletími měl tajně mikroskop a zcela bezchybně vyzkoumal tyto skutečnosti. Potom se svými výsledky nějak seznámil Muhammada a přesvědčil ho, aby tyto informace začlenil do své knihy. Poté svůj přístroj zničil a navždy toto vše udržel v tajnosti. Věříte tomu? Neměli byste, pokud pro to nemáte nějaký důkaz, protože tahle teorie je šílená„.

Na otázku “Jak si vysvětlujete tyto informace v Koránu?

Dr. Moore odpověděl: “Mohlo to být pouze Boží zjevení„.

Dr. Gerald C. Goeringer(25) řekl:

„Ve většině případů, pokud ne ve všech, tento popis o mnoho století předchází informace o různých stádiích vývoje lidského embrya plodu zaznamenané v tradiční vědecké literatuře„.