Korán a rozpínání vesmíru

Tento obrázek ukazuje

Alláh říká:

Nebe jsme důkladně postavili, vždyť My jsme rozšiřovateli (51:47).

Alláh říká:

V ten den svineme nebe, jako se svinují svitky knih, a jako jsme začali již prvním stvořením, tak opakovat to budeme podle slibu Námi daného. A My tak učiníme! (21:104).

Alláh říká:

V den, kdy země nahrazena bude zemí jinou a nebe jiným nebem a kdy lidé stanou před Bohem jediným, podmanitelem (14:48).

Tyto verše potvrzují, že prostor našeho vesmíru se neustále rozpíná. Kdybychom se vrátili do minulosti, zjistili bychom, že celý vesmír vznikl z jediného bodu – singularity či kosmického vejce. To poté podle Alláha rozkazu explodovalo a změnilo se v oblak dýmu, ze kterého se zformovala země a nebesa. Prostor vesmíru se neustále rozpíná a nakonec se z Alláhova rozkazu přestane rozpínat. Poté se vesmír zhroutí sám do sebe a zase splyne do jediného bodu. Následně dojde k další explozi a formování a vzniknou nebesa nepodobná našim nebesům a země nepodobná naší zemi. Tehdy skončí život tohoto světa a začne život onoho světa.

Všechny tyto fáze jsou uvedeny v Koránu. Můžeme toto téma rozebírat z různých hledisek, nevyhneme se však skutečnosti, že všechny podrobnosti odhalené moderní vědou jsou uvedeny v Koránu, který byl zjeven před 1400 lety! Již jen toto potvrzuje, že Korán musí být Alláhovým slovem a že Muhammad přijímal Boží zjevení a zprostředkovával lidem tyto informace v době, kdy je nikdo nemohl znát. K jejich objevení došlo až o staletí později.

Astronomové zjistili, že vesmír je v neustálém pohybu a že se rozpíná. K tomuto objevu vedlo sledování galaxií a vzdálených nebeských těles. Americký astronom Vesto M. Slipher si při studiu spekter galaxií všiml, že spektrální čáry několika blízkých systémů jsou posunuty k větším vlnovým délkám. Tento posun vlnové délky ukázal, že většina galaxií se od Mléčné dráhy vzdaluje rychlostí několika set kilometrů za sekundu!(15).

Tento obrázek ukazujeTento obrázek ukazuje, že vzdálenost mezi galaxiemi či kupami galaxií se neustále zvětšuje a že vesmír se tedy rozpíná.

Americký astronom Edwin Hubble potvrdil, že se vesmír rozpíná a že čím je galaxie vzdálenější, tím větší je její radiální rychlost vzdalování; rychlost vzdalování galaxie je tedy úměrná její vzdálenosti(16). Z toho vyplývá, že astronomové potvrdili, že se vesmír neustále rozpíná. Toto rozpínání bude pokračovat, dokud gravitace neztratí svou přitažlivost a planety se nerozletí po vesmíru, což povede ke konci světa.

Alláh říká:

Až se nebe rozpukne, až se hvězdy rozptýlí (82:1 - 2).