Korán a počátek světa

Alláh říká:

Bůh zahajuje život prvním stvořením, pak opakovat to bude a posléze k Němu budete navráceni (30:11).

Alláh v tomto verši jasně říká, že On stvořil a přivedl k životu všechna stvoření v tomto vesmíru z ničeho. Toto stojí v Koránu, který je Božím zjevením od Alláha. Alláh popisuje počátek vesmíru takto:

On stvořitelem je nebes a země, a když rozhodne věc nějakou, pak řekne toliko “Staniž se!“ a stane se (2:117).
Star Fromed from Interstellar MatterToto je skutečná hvězda, která se zformovala z mezihvězdné hmoty.

Alláh nám v tomto verši sděluje, že vesmír byl stvořen z ničeho. Vše, co bylo před jeho stvořením, spadá do nepoznatelného, které zná pouze Alláh. Lidský intelekt není schopen poznat a pochopit podstatu tohoto prvního stvoření, protože nám Alláh tyto vědomosti neodhalil. Lidé mohou pouze formulovat hypotézy a teorie.

Alláh říká:

Já neučinil jsem je svědky stvoření nebes a země ani jejich vlastního stvoření; a nevzal jsem si ty, kdož k bludu navádějí, za pomocníky Své (18:51).

Alláh říká:

Což ti, kdož nevěří, nevidí, že nebesa a země byly pevně spojeny a že jsme je od sebe odtrhli a že z vody jsme vše živé učinili? Což neuvěří? (21:30).
Expanding UniverseTento obrázek znázorňuje, že se vesmír rozpíná.

Tento verš neomylně odkazuje na skutečnost, že Alláh stvořil vesmír z jediné entity a On je mocný všech věcí. Alláh poté přikázal této “jediné entitě“, aby se rozdělila, k čemuž došlo, a stala se oblakem dýmu. Z tohoto oblaku dýmu Alláh stvořil nebesa a zemi. Zde je popis Alláhovými slovy:

Rci: Vy vskutku nebudete věřit v toho, jenž stvořil zemi ve dvou dnech, a přidávat mu chcete podobné? On Pánem lidstva všeho je! On umístil na ní pevně zakotvené hory a požehnal ji a rozdělil na ní potravu ve čtyřech dnech pro všechny prosící rovnoměrně. Potom se k nebi vztyčil, jež dýmem jenom bylo, a pravil jemu i zemi: Pojďte ke mně, ať chcete již, či nechcete! - A odpověděly: Půjdeme dobrovolně. A ustanovil je jako sedm nebes ve dvou dnech a každému nebi pořádek jeho vnukl. A nebe nejbližší svítilnami a ochranou ozdobil. A takové bylo předurčení mocného, vševědoucího. (41:9 - 12).
aftermath of the explosion of a starTento obrázek znázorňuje naši galaxii a různé planety.

Moderní astrofyzikové tvrdí, že celý vesmír vznikl z jediného bodu v důsledku takzvaného “velkého třesku“(13).

Alláh říká:

Potom se k nebi vztyčil, jež dýmem jenom bylo, a pravil jemu i zemi: Pojďte ke mně, ať chcete již, či nechcete! - A odpověděly: Půjdeme dobrovolně (41:11).

Tento verš potvrzuje, že nebe v této rané fázi bylo podobné dýmu; to samé potvrzuje také moderní věda.

James H. Jeans řekl:

Zjistili jsme v souladu s domněnkou, kterou poprvé zformuloval Newton, že chaotická plynná hmota přibližně rovnoměrné hustoty a velmi velkého rozsahu by byla dynamicky nestabilní; začala by se v ní tvořit jádra, kolem kterých by kondenzovala veškerá hmota“(14).
GalaxyTento obrázek znázorňuje následky exploze skutečné hvězdy.