Islámský pohled na sexuální vztahy

decoration

Islám považuje sex za základní lidskou potřebu, kterou není třeba potlačovat, ale uspokojovat vhodným způsobem. Není to nic, na co by se pohlíželo pohrdavě či něco, čeho by se člověk měl zříkat.

Islám ustanovil pravidla, kterými je tato oblast vymezena a podle kterých může být tato potřeba uspokojována; člověk by ji neměl uspokojovat pudově či neřízeně, ale jen v rámci manželství.

Hlavním účelem manželství v islámu je dosažení duševní a citové vyrovnanosti obou manželů.

Alláh říká:

ony [manželky] jsou pro vás oděvem a vy jste oděvem pro ně (2:187).

Islám chrání jednotlivce i společnost tím, že zakazuje vše, co podněcuje sexuální touhu, protože to může vést k páchání smilstva či sodomie, ať už z vlastní vůle či z donucení (např. při znásilnění).

Dalším důsledkem by byl také velký počet nemanželských dětí ve společnosti, které nemají morální oporu v rodičích. Takové děti by pak vstoupily do společnosti s pocity zášti a nenávisti vůči ostatním. Dalším důsledkem by bylo také šíření nemocí.

Alláh říká:

A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta (17:32).