Práva v islámu

Práva v islámu

Islám svým následovníkům předepisuje, aby lidem dávali jejich práva. Rodiče, manželé/manželky, děti, sousedé: všichni mají specifická práva podle své specifické úlohy na tomto světě. Tím se vytvářejí a upevňují vzájemné vztahy mezi jednotlivci a muslimskou společností. Šíří se láska a jednota a brání se tím rozpadu společnosti.

Alláh říká:

Ctěte Boha a nepřidružujte k Němu nic! Chovejte se vlídně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým, sousedovi pokrevně příbuznému i cizímu, příteli ze sousedství a jdoucímu po cestě Boží a těm, jimiž vládne vaše pravice! Bůh věru nemiluje ty, kdož jsou domýšliví a vychloubační (4:36).

Prorok řekl:

Každý z vás je strážcem a je zodpovědný za to, co je mu svěřeno. Vládce je strážcem svých poddaných a je za ně zodpovědný; manžel je strážcem své rodiny a je za ni zodpovědný; žena je strážkyní domu svého manžela a je za něj zodpovědná a sluha je strážcem majetku svého pána a je za něj zodpovědný (Buchárí).

Také cesty, po kterých lidé chodí, mají svá práva, která se musí dodržovat. Posel islámu Muhammad řekl:

Buďte opatrní a vyhýbejte se sezení na cestách.“ Lidé řekli: „Alláhův posle, nemáme jiné místo, kde se můžeme scházet a mluvit.“ On tedy odpověděl: „Pokud to musíte dělat, pak cestě dejte její právo.“ Oni řekli: „A jaké je právo cesty?“ On S odpověděl: „Klopit zrak [nedívat se na příslušníky opačného pohlaví], neškodit ostatním, odpovídat na pozdrav a přikazovat dobré a zakazovat zavrženíhodné» (Buchárí).

I zvířata mají svá práva. Prokazovat jim soucit a dobře s nimi zacházet je způsobem, jak dosáhnout odpuštění hříchů. Posel islámu Muhammad řekl:

Jednou se jeden muž věnoval nějaké záležitosti a dostal velkou žízeň. Procházel kolem studny, tak do ní sestoupil a napil se z ní. [Když z ní vystoupal,] uviděl těžce oddychujícího psa, který žízní kousal hlínu. Ten muž řekl: Tento pes je žíznivý, jako jsem byl já.“ Tak [znovu] sestoupil do studny, naplnil svou botu vodou a dal psovi napít. Alláh ho odměnil opuštěním jeho hříchů. Oni řekli: „Alláhův posle, budeme odměněni i za dobré zacházení se zvířaty? On odpověděl: Ano, vskutku. Za každá živá játra [dobré zacházení se živým stvořením] dostanete odměnu (Buchárí).

V islámu je špatné zacházení se zvířaty, jako je jejich zavření (bez jídla a pití) nebo týrání, důvodem k uvržení do pekla. Posel islámu Muhammad řekl:

Jedna žena byla potrestána kvůli kočce. Uvěznila ji, až umřela, a kvůli tomu vstoupila do pekla. Když ji držela, nekrmila ji a nenapájela, ani ji nepustila na svobodu, aby mohla jíst hmyz [a další potravu] ze země (Buchárí).

Když islám prokazuje takovéto milosrdenství zvířatům, o kolik větší milosrdenství prokazuje lidem, které Alláh uctil a dal jim přednost před vším ostatním stvořením?