Nepřátelé islámu

Když se podíváme na světová náboženství, zjistíme, že ohromné množství lidí nenávidí islám – co je důvodem tohoto otevřeného nepřátelství? Když se blíže podíváme na ty, kdo otevřeně vyjadřují své nepřátelství vůči islámu, můžeme je rozřadit do následujících kategorií:

1. Polyteisti a neznalí lidé, protože islám je náboženstvím pravdy, které zakazuje uctívání a podrobování se komukoliv a čemukoliv vyjma Alláha.

Alláh říká: Rci: Chcete mi nařizovat, abych někoho jiného než Boha uctíval, vy nevědomci? (39:64).

2. Lidé se zkaženým přirozeným sklonem, protože islám je náboženstvím v souladu s přirozeným lidským sklonem.

Alláh říká: Obrať tvář svou k náboženství pravému jako haníf podle sklonu přirozeného lidem, v němž Bůh lidi stvořil. Stvoření Boží pak změnit nelze – a toto je náboženství neměnné, však většina lidí to neví (30:30).

3. Nespravedliví lidé, protože islám je náboženstvím spravedlnosti a rovnosti.

Alláh říká: Bůh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás – snad toho pamětlivi budete (16:90).

4. Lidé snažící se šířit pohoršení a špatnost, protože islám je náboženstvím spravedlnosti a polepšení.

Alláh říká: A usilují šířit po zemi pohoršení, avšak Bůh nemiluje ty, kdož pohoršení šíří (5:64).

5. Přestupníci, protože islám je náboženstvím míru.

Alláh říká: A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí (2:190).

6. Fanatici a extrémisté, protože islám je umírněným náboženstvím.

Alláh říká: A takovýmto způsobem jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností, abyste byli svědky o lidech a aby posel byl svědkem o vás (2:143).

7. Lidé ovládaní chtíčem, protože islám je náboženstvím cudnosti.

Alláh říká: A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta (17:32).

8. Lidé toužící po pozemském životě, protože islám je náboženstvím vzájemné podpory a milosrdenství a bojuje proti zneužívání lidských potřeb a slabostí.

Alláh říká: Nepohlcujte vzájemně majetky své podvodným způsobem! Nedávejte z nich dary soudcům, abyste tak hříšně připravili lidi o část majetku, jsouce si toho vědomi! (2:188).

9. Ti, kdo pohrdají ostatními lidmi, ponižují je a cítí se být vyvolenými, protože islám je náboženstvím rovnosti a bojuje proti předsudkům a všem formám rasismu.

Alláh říká: Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený (49:13).

Milí čtenáři, jsem přesvědčen, že teď, když jste dočetli až sem, mnohé představy o islámu pocházející z médií začínají ztrácet na přesvědčivosti a pravda o islámu získává jasnější obrysy.

Nyní se podívejme na klíčové vlastnosti islámu:

1. Islám je náboženstvím pravdy a nepovoluje uctívání nikoho a ničeho kromě Alláha. Nejvyšší Alláh říká:

Rci: «Chcete mi nařizovat, abych někoho jiného než Boha uctíval, vy nevědomci?» (39:64)

2. Islám je náboženstvím míru a odmítá všechny formy nespravedlnosti a tyranie. Nejvyšší Alláh říká:

«Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé» (60:8)

3. Islám je náboženstvím, které podporuje vzdělávání a rozšiřování vědění. Nejvyšší Alláh říká:

Zeptej se: «Jsou si rovni ti, kdož vědí, s těmi, kdož nevědí?“ Však připomenou si to jen ti, kdož rozmyslem jsou nadáni» (39:9)

4. Islám je náboženstvím čistoty a hygieny. Nejvyšší Alláh říká:

«A Bůh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!» (2:222)

5. Islám je náboženstvím spravedlnosti a dobrého chování. Nejvyšší Alláh říká:

«Bůh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás – snad toho pamětlivi budete» (16:90)

6. Islám je snadné náboženství. Nejvyšší Alláh říká:

«Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné» (2:185)

7. Islám je náboženstvím milosrdenství. Prorok S řekl:

„Těm, kdo jsou milosrdní, se dostane milosrdenství od Boha. Buďte milosrdní k těm, co jsou na zemi, a Bůh bude milosrdný k vám“ (Tirmidhí)

8. Islám je náboženstvím naprosté spravedlnosti. Nejvyšší Alláh říká:

«Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti» (5:8)

9. Islám je náboženstvím vyzývajícím ke spolupráci a dobru. Nejvyšší Alláh říká:

«Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti» (5:2)

10. Islám není náboženstvím pro nějakou vybranou skupinu, rasu či etnikum; je pro celé lidstvo. Nejvyšší Alláh říká:

«A vyslali jsme tě k lidem všem jen jako hlasatele zvěsti radostné a jako varovatele, avšak většina lidí to neví» (34:28)

11. Islám je náboženstvím, které maže všechny hříchy. Nejvyšší Alláh říká:

Rci: «Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Boží, vždyť Bůh věru odpouští viny všechny – On odpouštějící je i slitovný» (39:53)